Myšlienka školy

O čo nám ide, alebo na čom pracujeme

deti, učiteľky a vedenie školy v spolupráci s rodičmi

Sme malou príjemnou základnou školou.

V našom vyučovaní pracujeme s prirodzenou citovou múdrosťou detí.

Deti, ktoré k nám prídu, už často zabúdajú na svoju múdrosť a my im pomáhame opäť ju objaviť.

Vieme, že deti sa chcú učiť a robíme všetko pre to, aby sme im tú chuť nepokazili.

A deti potom idú týmto smerom - sem kliknite.

Vo Fantázii máme predmet Rozvoj citovej múdrosti detí - sem kliknite. Na prvom stupni tento predmet ovplyvňuje výuku všetkých ostatných predmetov. Na druhom stupni ovplyvňuje etiku, ončiansku náuky, triednicku hodinu a čítanie.


Veríme, že každé dieťa sa v škole môže stať šťastné, zodpovedné, slobodné, tvorivé, múdre a každý rodič môže byť so vzdelávaním a výchovou svojho dieťaťa u nás v škole spokojný.

Rešpektujeme, že cesta každého dieťaťa za múdrosťou, za vedomosťami a za dobrou povahou je iná.

Preto spoznávame vhodný štýl aktívneho učenia sa každého dieťaťa a požiadavky jeho rodičov.

Vytvárame bezpečné učebné prostredie pre úspešné učenie sa detí v škole, v ktorom získavajú sebadôveru pri učení.

Učíme a trénujeme deti využívať ich vlastnosti, rozvíjame ich schopnosti pre úspešné zvládnutie školského života i náročných životných situácií, ktoré ich čakajú.

O čo nám ide: O dieťa, o jeho citovú múdrosť, o jeho osobnú spokojnosť a sebadôveru,  o jeho vlastnú cestu a o to, aby si našlo svoje miesto medzi ostatnými.

 Pri učení vedomostiam z matematiky, slovenského jazyka a ostatných predmetov postupujeme podľa učebných osnov predpísaných ministerstvom školstva. V rozvoji schopností, morálnych postojov a skúsenosti detí vytvárame slušný priestor, v ktorom sa deti samé pomocou učiteľa učia to, čo pre svoj život v tomto čase potrebujú.